Klub Heureka


 

  • koordinira, evidentira in predstavlja raziskovalno delo mladih, 
  • uvaja mlade v strokovno raziskovalno delo (razvijanje sposobnosti samostojnega načrtovanja in izvedbe raziskave, osvojitev osnovnih metodologij in tehnik raziskovalnega dela ter oblikovanja raziskovalnih poročil, razvijanje veščin suverenega, kompetentnega in učinkovitega predstavljanja rezultatov dela),
  • organizira in koordinira raziskovalne, računalniške in druge tečaje ter šole v naravi,
  • sodeluje pri rednem šolskem delu s specifičnimi aktivnostmi (priprava in izvedba terenskega dela, ekskurzij, kulturnih dni, šolskih proslav in razstav, izdelava učil idr.),
  • sodeluje v tekmovanjih iz znanj in koordinira različne projekte,
  • evidentira in podeljuje status mladega raziskovalca ter skrbi za upoštevanje pravilnikov s tega področja.

 

 

♦  Pravilnik o pravicah in dolžnostih mladih raziskovalcev >>>