Pravilnik


 

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH MLADIH RAZISKOVALCEV

ČLEN 1:

Status mladega raziskovalca imajo tisti učenci, ki delajo raziskovalno nalogo. Status sodelavca imajo učenci, ki občasno sodelujejo pri raziskovalnem delu. Šola jim pri tem nudi strokovno pomoč in zagotavlja upoštevanje tega pravilnika s strani učiteljev. Šola mlade raziskovalce tudi nagradi z enim prostim dnevom, ki ga mladi raziskovalci in sodelavci (po mnenju mentorjev) porabijo za strokovno ekskurzijo. Šola se obvezuje, da bo enkrat v šolskem letu predstavila raziskovalno delo mladih raziskovalcev.

ČLEN 2:

Status mladega raziskovalca lahko dobijo učenci, ki so bili v prejšnjem šolskem letu učno uspešni, ki imajo intreres za določeno področje in ki so sposobni opraviti raziskovalno nalogo.

ČLEN 3:

Odbor za raziskovalno dejavnost na IV. osnovni šoli evidentira mlade raziskovalce in sodelavce (za naslednje šolsko leto) ob koncu šolskega leta, izbere pa jih v začetku šolskega leta, ko razpiše teme raziskovalnih nalog s posameznih področij.

ČLEN 4:

Učenec lahko sodeluje pri največ dveh raziskovalnih nalogah.

ČLEN 5:

Status mladega raziskovalca potrdi učiteljski zbor z večino glasov in obveznim pristankom razrednika na predlog mentorja ali Odbora za raziskovalno dejavnost.

ČLEN 6:

Podeljeni status mladega raziskovalca ni nepreklicen, učenci mladi raziskovalci pa ga morajo vsako leto obnoviti.

ČLEN 7:

Mentor je v kontaktu s starši mladega raziskovalca, kajti učenec sme delati raziskovalno nalogo ali pri njej sodelovati ter si s tem pridobiti status mladega raziskovalca ali sodelavca le, če starši s tem soglašajo in to pisno potrdijo.

ČLEN 8:

Pri pouku mladi raziskovalci sodelujejo in delajo kot ostali učenci, imajo pa možnost, da dokažejo svoje znanje po osebnem predhodnem dogovoru z učitelji (sodelavci v času aktivnosti). Dva tedna pred zaključkom ocenjevalnega obdobja sta mladi raziskovalec in sodelavec izenačena z ostalimi učenci, če predhodno nista realizirala dogovora z učiteljem.

ČLEN 9:

Izostanke mladih raziskovalcev in sodelavcev zaradi sodelovanja pri raziskovalnem delu opravičuje mentor neposredno razredniku. Opravičila so predhodna.

ČLEN 10:

Če se ob zaključku ocenjevalnega obdobja ugotovi, da si je mladi raziskovalec ali sodelavec bistveno poslabšal učni uspeh ali je negativno ocenjen, izgubi status mladega raziskovalca in ne sme več sodelovati pri raziskovalnem delu, dokler ne prenehajo navedeni razlogi, kar ugotovi razredni učiteljski zbor.

ČLEN 11:

Mentor in mladi raziskovalec na začetku šolskega leta skupaj izdelata načrt raziskovalnega dela. Za izdelavo naloge je učenec neposredno odgovoren mentorju, ki presoja, ali učenec izpolnjuje dogovore. V primeru neodgovornega odnosa do dela učenec izgubi status mladega raziskovalca.

ČLEN 12:

S pravilnikom ob začetku raziskovalnega dela seznanimo učenca, njegove starše ali skrbnike ter razrednika, kar potrdijo s podpisom.

ČLEN 13:

Pravilnik in njegove spremembe sprejema Svet zavoda na predlog Odbora za raziskovalno dejavnost, ki ga sestavljajo učitelji-mentorji mladih raziskovalcev in koordinator za raziskovalno dejavnost na šoli.

 

Celje, januar 1993

 

 

Pravilnik je na predlog Odbora za raziskovalno dejavnost 11. marca 1993 sprejel Svet IV. osnovne šole Celje.